Deelsessies

Tijdens dit congres bezoekt u in twee rondes een deelsessie. Bij uw aanmelding kunt u voor iedere ronde een voorkeur en een reservekeuze opgeven. U heeft keuze uit 8 verschillende deelsessies. Hieronder treft u een overzicht van de deelsessies.

 

1. Ervaringsdeskundigheid in de verslavingszorg
Voordelen, valkuilen en aandachtspunten.
In de verslavingszorg werken ook ex-verslaafden. Sommigen werken als ‘ervaringsdeskundige’  anderen niet, zij werken bijvoorbeeld in een rol als hulpverlener waarin zijn hun eigen verslavingsverleden soms wel en soms niet gebruiken. Ervaringskennis is een belangrijke bron van kennis die bij verschillende medewerkers aanwezig is. Toch blijkt het lastig om een verslavingsverleden als bron van kennis te kunnen inzetten. Er is nog veel schaamte en angst voor stigmatisering. Meer openheid over ervaringen met een verslaving in de breedte van de verslavingszorg is gewenst. Het op een professionele manier inzetten van deze ervaringen is niet vanzelfsprekend. Het inzetten van ervaringskennis kan de ondersteuning van cliënten bevorderen, maar ook belemmeren. Het inzetten van ervaringskennis kan de kwaliteit van een team of verslavingszorginstelling verbeteren als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In het boek Deskundig door de Verslaving worden voordelen, valkuilen en aandachtspunten bij het inzetten van ervaringskennis in de verslavingszorg op een rij gezet.
In de deelsessie zullen deze aandachtspunten op een interactieve manier worden besproken
Drs. Alie Weerman, docent psychiatrie en verslavingskunde, Hogeschool Windesheim.


2. Gamen en preventie
Tegenwoordig spelen bijna alle lagere school kinderen games. Veel ouders vragen zich af of gamen goed is voor de ontwikkeling van kinderen? Waar zitten de gevaren?? De toename van het aantal gamende jongeren, de toename van het aantal uren spelen van games en de enorme groei van de game-industrie, geeft de vraag hoe jongeren op een ‘gezonde’ manier gebruik kunnen maken van dit medium. In de workshop ‘gamen en preventie’ wordt een aanzet gegeven tot nadere verkenning tot dit onderwerp en discussie gezocht met de aanwezigen. Deelnemers hebben na de workshop een beeld van preventieve maatregelen en ideeën uitgewisseld voor nieuwe ontwikkelingen.
Herm Kisjes, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en docent,  Affect2U.

3. Alcoholafhankelijkheid
In deze bijdrage zal de huidige stand van zaken rondom behandeling van problematisch alcoholgebruik besproken worden. Prevalentie cijfers en de evidentie van behandeling van problematisch alcoholgebruik zal kort aan de orde komen. Vervolgens wordt de opbouw van de behandeling besproken, inclusief screening en assessment van alcoholproblematiek.  Een aantal onderdelen van de behandeling zullen geoefend worden.
Drs. Maarten Merkx, GZ psycholoog, psychotherapeut, onderzoeker, Habit Pro.

4. Zelfregulatie als mechanisme van herstel
De moderne verslavingszorg is gericht op het leveren van een bijdrage aan klinisch, functioneel, maatschappelijk én persoonlijk herstel. Hoezeer hulpverleners en anderen zich ook inspannen, het succes van de zorg is afhankelijk van de mate waarin en de wijze waarop de doelgroep zich bij alle interventies betrokken voelt. Zelfregulatie, het reguleren van jezelf, van je emoties, drijfveren, cognities en gedrag, kunnen we opvatten als het mechanisme dat het succes van de op herstel gerichte zorg verklaart. Het voorspelt en verklaart waarom mensen wel of niet - met andere mensen - hun persoonlijke en maatschappelijke doelen kunnen bereiken. Het is daarom van belang samen met cliënten, de focus te richten op de eventuele beperkingen én kansen op ontwikkeling op dit vlak, en na te gaan wat cliënten zelf en anderen in dit opzicht kunnen betekenen. 
Dr. Jaap van der Stel, lector GGz, Hogeschool Leiden en senior-onderzoeker, GGz inGeest.

5. CATCH-studie: een zoektocht naar nieuwe farmacotherapeutische behandelmogelijkheden voor crack-cocaïne verslaafden
Afhankelijkheid van crack-cocaïne gaat vaak gepaard met een grote diversiteit aan problemen voor zowel de gebruiker en zijn omgeving als voor de samenleving. Binnen de verslavingszorg vormen de crackgebruikers nog steeds een aanzienlijke en complexe groep. Effectieve zorg ontbreekt; de reguliere ambulante psychosociale behandelingen laten slechts matige resultaten zien, mede veroorzaakt door de grote uitval van patiënten en terugval in gebruik. Ook zijn er nog geen bewezen effectieve farmacotherapieën beschikbaar voor crack-cocaïne afhankelijkheid.
In de CATCH-studie worden binnen (verslavings)zorginstellingen in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam drie medicamenten onderzocht die in internationale onderzoeken veelbelovende resultaten hebben laten zien ten aanzien van cocaïnegebruik en craving: topiramaat, modafinil en dexamfetamine SR. Het doel hierbij is om een of meerdere kandidaat-medicamenten te vinden voor de behandeling van cocaïneafhankelijkheid. In de presentatie zullen de achtergrond, opzet, uitvoer en kenmerkende processen van de deelstudies worden besproken, evenals de resultaten die er tot nu toe zijn.
Drs. Mascha Nuijten, wetenschappelijk onderzoeker/ promovenda, Brijder Verslavingszorg, afdeling Brijder Onderzoek (PARC) te Den Haag.


6. De Gezonde School en Genotmiddelen
Weet u genoeg over genotmiddelen om te kunnen reageren op signalen die lijken op alcohol- en drugsgebruik? En weet u waar u terecht kunt met vragen hierover? Tijdens de deelsessie krijgt u een introductie op het belang van vroegsignalering voor en methodieken die hiervoor ontwikkeld zijn. Voor het mbo en het vso is er een e-learning Vroegsignalering die zal worden toegelicht tijdens de workshop. Met behulp van voorbeelden uit deze module worden praktijksituaties geschetst en een aantal handvatten gegeven. Let op: dit is een introductie op vroegsignalering van de problematiek en geen complete cursus. U weet na de deelsessie waar u terecht kunt voor verdere deskundigheidsbevordering op dit gebied en welke rol het ZAT kan hebben.
Spreker wordt nader bekend gemaakt, Trimbos.

7. Cognitive Bias Modification training: het hertrainen van automatische alcohol-gerelateerde processen
Mensen die veel roken, alcohol drinken, of cannabis gebruiken vertonen verstoringen (biasen) in de informatieverwerking, zoals een automatische aandacht voor dingen die met het middel te maken hebben (aandachtsbias) en een automatische neiging om het middel te benaderen (toenaderingsbias). Deze biasen worden verondersteld een causale rol te spelen in problematisch middelengebruik: als je de biasen zou verminderen, zou het middelengebruik omlaag moeten gaan. In de afgelopen jaren zijn verschillende computertrainingen ontwikkeld die tot doel hebben automatische biasen te hertrainen, samen Cognitive Bias Modification (CBM) genoemd. In onderzoeken onder patiënten met alcoholafhankelijkheid zijn effecten van CBM gevonden op behandelduur en terugval. In de deelsessie worden de verschillende trainingen in detail besproken en is er ook de mogelijkheid om de trainingen zelf te testen.
Dr. Elske Salemink, universitair docent en cognitief gedragstherapeut, Universiteit van Amsterdam.

8Seksverslaving. Een praktische (behandel) visie op basis van zelfwaardering (deze deelsessie wordt alleen in de 1e ronde gegeven)
Seksverslaving is een relatief nieuwe en taaie klacht die vaak lastig te behandelen is. Er zijn verschillende visies en verklaringen, die direct invloed hebben op de behandelmethode: seks als verslaving, seks als dwangmatige klacht. Gertjan van Zessen heeft een seksuologische behandelmethode ontwikkeld waarin seksverslaving vooral als vormgevingsprobleem wordt gezien en de aanpak van zelfwaardering centraal staat. De deelsessie gaat over diagnostiek, seksverslaving begrijpen en behandelen.
Dr. Gertjan van Zessen, psycholoog en seksuoloog NVVS, Vrijgevestigd.